user_mobilelogo

 Vergoedingen

Met zorgverzakeraars en zorggroepen hebben we contracten afgesloten. De scherpe tarieven uit die contracten zijn van toepassing. Basisverzekering en aanvullende verzekeringen dekken vaak (een deel van) de kosten. Ook vanuit de ketenzorg kan een kostenvergoeding van toepassing zijn. U heeft profijt van de vergoedingen.

Graag leggen we u persoonlijk uit welke vergoeding u kunt krijgen en wat eventuele kosten zijn. Dit is afhankelijk van uw situatie en uw verzekering.

De basisverzekering

Iedere Nederlander heeft een verplichte basisverzekering. De dekking in de basis wordt door de Rijksoverheid jaarlijks vastgesteld en is voor iedereen gelijk. In 2023 wordt drie uur dieetadvisering uit de basis vergoed. Hierop is het eigen risico van toepassing. Als u meer dan 3 uur dieetadvies nodig heeft of wilt hebben dan kan het zijn dat uw aanvullende verzekering dat dekt. Als dat niet het geval is dan kunt u het eventueel zelf betalen. Aan het begin van de behandeling spreken we met u af welke kosten en vergoedingen er van toepassing zijn.

Aanvullende verzekering

Veel Nederlanders hebben een vrijwillige aanvullende verzekering. Deze aanvulling kan bovenop de basisverzekering  extra tijd vergoeden voor dieetadvies. De aanvullende verzekering is een afspraak tussen u en uw verzekering en wij kennen die afspraak niet altijd. U kunt bij uw verzekeraar nakijken of navragen of en zo ja hoe veel tijd dieetadvies u extra vergoed kunt krijgen. Op de aanvullende verzekering is het eigen risico niet van toepassing.

 

Ketenzorg

Voor de chronische aandoeningen diabetes, COPD/astma en CVRM is de ketenzorg beschikbaar. Uw huisarts of praktijkondersteuning kan u hiervoor een digitale verwijzing naar de diëtist geven. In de ketenzorg gelden andere vergoedingen dan de basisverzekering. Het tarief en de vergoeding zijn vastgesteld door de zogenaamde zorggroep. Onder welke zorggroep u valt, wordt bepaald door uw huisarts. BaseLine heeft te maken met drie verschillende zorggroepen en wij weten welke vergoeding voor u van toepassing is. Voor dieetadvisering vanuit de ketenzorg geldt geen eigen risico. Wilt u weten welke zorggroep van toepassing is, kijk dan bij de praktijklocatie.

 

Eigen risico

Voor de basisverzekering heeft de Rijksoverheid een eigen risico vastgesteld. In 2023 is dit € 385,- per persoon. Er zijn veel soorten zorg die onder het eigen risico vallen, zo ook de dieetadvisering. Uw zorgverzekeraar ziet alle zorg die u in de basisverzekering gebruikt en brengt het eigen risico bij u in rekening. Wij weten niet wat daarvan de stand is, maar u kunt het zelf nakijken of navragen bij uw zorgverzekeraar. Als uw eigen risico al is gebruikt, hoeft u er de rest van het jaar geen rekening meer mee te houden.

Niet-verzekerde zorg

Er kan ook sprake zijn van niet-verzekerde zorg. Gaat u boven uw verzekeringsdekking uit dan moet u het meerdere zelf betalen. U krijgt daarvoor een BaseLine-factuur.

 

Voorwaarden

Bij verzekerde zorg zijn de voorwaarden van toepassing die door de zorgverzekeraar of zorggroep zijn vastgesteld. Voor niet-verzekerde zorg gelden onze eigen algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn er voor u en voor ons. De strekking is dat we elkaar netjes behandelen en dat wij en u gemaakte afspraken nakomen. In diëtistentermen: "wij verkopen u geen knollen voor citroenen" en "hopen dat u ons zuivere koffie schenkt".

Tarieven BaseLine 2024

 2024 tarief BaseLine

Toelichting tarieven
 • Op grond van de eisen van overheid en zorgverzekeraars mogen wij alleen in hele kwartieren declareren.
 • In het eerste consult interviewen we u uitgebreid om vast te stellen wat u van ons verwacht en wat mogelijk is. We bespreken uw voedingspatroon, uw leefstijl, uw wensen en mogelijkheden en eventuele medicatie in relatie tot het gevraagde dieet- of voedingsadvies. Dit noemen we de voedingsanamnese. We streven ernaar u direct een eerste advies te geven met schriftelijke informatie.
 • Op basis van de voedingsanamnese kunnen we uw voeding berekenen en stellen we uw uitgebreide behandelplan op. We laten u hierop niet onnodig wachten, u hoeft hier dus niet bij te zijn. Ook vullen we uw dossier aan.
 • Als u dat goed vindt, rapporteren we aan uw huisarts of specialist en plegen we overleg met andere behandelaars.
 • De vervolgconsulten hebben meestal een gespreksduur tussen de 15 en 30 minuten. Tijdens deze consulten wordt het resultaat besproken en kijken we wat beter of anders kan. Eventuele vragen en problemen worden behandeld en er wordt in overleg bekeken hoe deze te verhelpen of te voorkomen zijn.
 • Wanneer u een consult aan huis wenst, zijn hier extra kosten aan verbonden (zie de toeslag voor het huisbezoek). Deze kosten worden vergoed door de zorgverzekeraar; maar uitsluitend indien de arts op de verwijzing aangeeft dat een huisbezoek noodzakelijk/gewenst is.
 • Voor een niet nagekomen afspraak (niet minimaal 24 uur van te voren gewijzigd of afgezegd) brengen we kosten in rekening die afhankelijk is van de geplande tijd die in de agenda is opgenomen. Deze tijd hebben we immers exclusief voor u gereserveerd. Deze kosten worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar.
 • Het tarief voor speciale projecten en voor bedrijven wordt in overleg bepaald.
Wist u dat?
 • Wij tal van onkosten hebben, zoals de huur van de praktijkruimte, belastingen, verzekeringen, ziekte, pensioen, de boekhouder, automatisering, vervoer, lidmaatschappen, onderhoud, schoonmaak en bijscholingen.
 • De onkosten ziet u niet, maar die moeten wel uit het tarief worden betaald.
 • Wij na aftrek van alle onkosten zeker niet tot de grootverdieners in de zorg behoren.
 • Wij contact hebben met huisartsen en praktijkondersteuners, met zorgverzekeraars en met zorggroepen.
 • Wij bijscholingen volgen die nodig zijn voor het bijhouden van ons hoge kennisniveau. Dat tijd en kosten voor bijscholingen niet apart worden vergoed.
 • Wij ingeschreven moeten zijn bij het Kwaliteitsregister Paramedici en dat we elke 5 jaar moeten bewijzen dat we in de afgelopen 5 jaar aan de eisen van het register hebben voldaan.
 • Wij een uitgebreide administratie moeten bijhouden en die tenminste 10 jaar moeten bewaren.
 • Wij een dossier voor u aanmaken en dat we uw dossier 15 jaar moeten bewaren
 • Dat we moeten voldoen aan allerlei eisen rondom privacy en dat uw dossier strikt vertrouwelijk.
 • Wij moeten declareren om te blijven bestaan.